خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 3
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Eating in and out
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Spending money
مرور درسآزمون
درس سوم:
  Survive the drive
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Bad manners
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Sporting superstitions
مرور درسآزمون
درس ششم:
  Behind the scenes
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Live and learn
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  The right job for you
مرور درسآزمون
درس نهم:
  Lucky encounters
مرور درسآزمون
درس دهم:
  Idols and icons
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست