خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1فهرست خلاصه درس و آزمون خودآموز امریکن انگلیش فایل - سطح 1
لطفا درس مورد نظر خود را جهت مطالعه و آزمون انتخاب نمایید :
درس اول:
  Welcome to the class
مرور درسآزمون
درس دوم:
  Are you neat or messy
مرور درسآزمون
درس سوم:
  America: the good and the bad
مرور درسآزمون
درس چهارم:
  Family photos
مرور درسآزمون
درس پنجم:
  Vote for me
مرور درسآزمون
درس ششم:
  A North African story
مرور درسآزمون
درس هفتم:
  Selfies
مرور درسآزمون
درس هشتم:
  A murder mystery
مرور درسآزمون
درس نهم:
  #mydinnerlastnight
مرور درسآزمون
درس دهم:
  The most dangerous place
مرور درسآزمون
درس یازدهم:
  Culture shock
مرور درسآزمون
درس دوازدهم:
  I’ve seen it ten times
مرور درسآزمون
بازگشت (فهرست دوره ها)
خرید نرم افزارهای آموزشیخرید آنلاین خودآموزهای جامع زبان انگلیسی تحلیلگران  خرید نرم افزار  کتابخانه مجازیمشاهده کتاب راهنمای گرامر و نکات کاربردی دوره آموزشی  کتابخانه مجازی  بازگشت به فهرست دوره هابازگشت به منوی اصلی و مشاهده سایر سطح های دوره آموزشیبازگشت به فهرست